خریدهای موفق {{ userData.ordered }}
خریدهای در حال انجام {{ userData.inProgress }}
آدرس ها
{{ a.address }}

{{ product.name}}

{{product.price}} تومان

سفارشی موجود نیست.
تاریخ ثبت سفارش روش ارسال وضعیت پرداخت قیمت نهایی هزینه پست مبلغ باقی مانده
{{ or.date }} {{ or.paymentMethod }} {{ or.status }} {{ or.finalPrice.toLocaleString("en") }} {{ or.deliveryPrice.toLocaleString("en") }} {{ or.remainedPrice.toLocaleString("en") }}
نام محصول قیمت محصول تعداد محصول رنگ محصول روش ارسال
{{getSpecialOrderName(cart)}}

{{cart.price.toLocaleString("en")}}

1 - پست
{{ cart.name }} {{ cart.price }} {{ cart.quantity }} {{ cart.color }} {{ cart.shippingMethod }}
تراکنشی وجود ندارد.
کد تراکنش کد رهگیری وضعیت مبلغ (تومان) تاریخ
{{ or.transactionCode }} {{ or.trackingCode }} {{ or.status }} {{ or.price.toLocaleString("en") }} {{ or.paymentTime }}
پشتیبانی_آنلاین_فروشگاه_اینترنتی_فرش_ماشینی_مشاور_فرش